FORMY NAUCZANIA


Społeczne Ognisko Muzyczne


Społeczne Ognisko Muzyczne przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcą rozpocząć przygodę z muzyką lub ją kontynuować, ale nie mogą lub nie planują większego zaangażowania przede wszystkim czasowego (przynajmniej na razie). Ta forma nauki jest najmniej absorbująca pod względem czasowym. Społeczne Ognisko Muzyczne umożliwia edukację muzyczną w najbardziej podstawowym zakresie. Polega ona na zdobywaniu umiejętności gry na instrumencie muzycznym lub śpiewu z niezbędną i podstawową wiedzą z dziedziny muzyki w trakcie indywidualnych lekcji, które w podstawowym i najbardziej optymalnym wymiarze odbywają się z reguły 2 razy w tygodniu po 30 minut.

Zajęcia w innym wymiarze np.1x45 min, 2x45 min, 1x60 min są oczywiście możliwe, ale ich wybór uwarunkowany jest potrzebami i możliwościami ucznia. Nauka podzielona jest na sześć etapów z których każdy może być realizowany dowolny okres czasu, to znaczy w okresie roku, okresie dłuższym niż rok jak również w okresie krótszym.

W krajach Europy zachodniej taka forma edukacji zwana jest szkołą muzyczną, gdyż zgodnie z logiką nauka odbywa się w szkole, a nauczanie muzyki w szkole muzycznej. W Polsce jednak nauka gry na instrumencie bez wydzielonych dodatkowych i autonomicznych przedmiotów z zakresu teorii muzyki funkcjonuje jako ognisko muzyczne. Uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego przystępują do egzaminu z instrumentu na koniec roku szkolnego, który to egzamin jest okazją do prezentacji efektów własnej pracy, publicznego występu, okazją do kształcenia własnego charakteru a także warunkiem przejścia na następny etap nauki. Nie przystąpienie do egzaminu nie skutkuje żadnymi konsekwencjami poza pozbawieniem się szansy na osiągnięcie sukcesu.


Studio Muzyczne dla Dorosłych


Jest to forma taka jak Ognisko Muzyczne bez wymagania od ucznia zdawania egzaminów.


Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia


Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia przeznaczona jest w szczególności dla uczniów, którzy chcą rozpocząć swą przygodę z muzyką, którzy mogą i chcą poświęcić więcej czasu i zaangażowania na naukę niż w ognisku. Jest to odpowiednia forma, gdy uczniowie lub ich rodzice przywiązują dużą wagę do wykształcenia muzycznego jako elementu kanonu edukacji lub gdy posiadają szczególne zamiłowanie do muzyki, albo też gdy uczeń wykazuje nieprzeciętną chęć, uzdolnienia lub umiejętności. Kanon nauki w szkole I stopnia obejmuje lekcje gry na instrumencie (oczywiście również w formie lekcji indywidualnych) z dodatkowymi autonomicznymi zajęciami z teorii muzyki takimi jak m.in.: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, realizując podstawowy poziom sztuki muzycznej i stąd przy nazwie szkół pojawiać się będzie zwrot I stopnia. Standardowo w klasach I – III 2 razy po 30 minut w tygodniu odbywają się lekcje gry na instrumencie i 60 minut w tygodniu zajęcia ogólnomuzyczne. W klasach IV – VI 2 razy po 45 minut w tygodniu lekcje gry na instrumencie i 60 minut w tygodniu zajęcia ogólnomuzyczne.

W trakcie nauki przez 2 lata uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje fortepianu dodatkowego (30 minut w tygodniu) oraz na próby orkiestry (2 godziny) lub chóru (60 minut). Uczniowie klas instrumentów, które tego wymagają odbywają lekcje instrumentu z akompaniatorem.
Uczniowie zdają egzaminy z instrumentu głównego na koniec semestru i roku szkolnego, a z fortepianu dodatkowego na koniec roku szkolnego. Z przedmiotów ogólnomuzycznych obowiązują zaliczenia.

Po zrealizowaniu programu szkoły muzycznej I stopnia uczeń powinien posiadać wiedzę o muzyce i grać na instrumencie w stopniu podstawowym . W przepisach dotyczących edukacji artystycznej traktowana jest taka szkoła jako pierwszy stopień kształcenia w zawodzie muzyka. , ale nawet ukończenie szkoły publicznej nie daje żadnych uprawnień. O przyjęciu do publicznej szkoły muzycznej II stopnia nie decyduje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, a konkursowy egzamin wstępny, na którym kandydat prezentuje swoje umiejętności gry oraz predyspozycje słuchowe.


Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia


Następnym stopniem kształcenia zawodowego muzyka jest szkoła muzyczna II stopnia, która intensyfikuje zdobywanie wiedzy z zakresu teorii muzyki poprzez realizację większej ilości przedmiotów ogólnomuzycznych takich jak: kształcenie słuchu, historia i literatura muzyki, formy muzyczne i harmonia. Towarzyszy temu również znacznie wyższy poziom umiejętności i wymagań w grze na instrumencie. Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia przeznaczona jest dla uczniów których umiejętności w grze na instrumencie pozwalają na naukę na poziomie szkoły II stopnia na danym instrumencie. Oferta szkoły skierowana jest w szczególności do tych uczniów, którzy mając już pewne doświadczenia oczekują elastycznego programu szkoły umożliwiającego koncentrację na wybranym, najważniejszym dla ucznia aspekcie nauki muzyki oraz do tych, którzy nie dostali się do państwowej szkoły muzycznej. Ograniczony czasowo zakres zajęć z teorii pozwala na poświęcenie większej ilości czasu na grę na instrumencie, przy czym zawsze istnieje możliwość zwiększenia wymiaru zajęć tak z instrumentu jak i z teorii muzyki jeśli jest to uwarunkowane np. wymaganiami stawianymi kandydatom na studia. Standardowo zajęcia w Prywatnej Szkole Muzycznej II st. im M. Karłowicza obejmują:

  • w klasach I – VI 2 razy po 45 minut w tygodniu lekcje gry na instrumencie,
  • w klasach I –III zajęcia ogólnomuzyczne w wymiarze 2 godzin (zegarowych),
  • w klasach IV –VI zajęcia ogólnomuzyczne w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

W trakcie nauki uczniowie klas instrumentów, które tego wymagają odbywają lekcje instrumentu z akompaniatorem, przez 3 lata uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje fortepianu dodatkowego (30 minut w tygodniu) oraz na próby orkiestry lub chóru (2 godziny). Uczniowie zdają egzaminy z instrumentu głównego na koniec semestru i roku szkolnego, a z fortepianu dodatkowego na koniec roku szkolnego. Z przedmiotów ogólnomuzycznych obowiązują zaliczenia.


Warunki nauki


W szkole państwowej gdzie priorytetem jest gospodarowanie publicznymi środkami, rygorystyczne wymaganie od uczniów określonych postępów w jednostce czasu może mieć pewne uzasadnienie. W naszej szkole można je na tyle zmarginalizować, aby móc uwzględnić różnorakie stany, sytuacje i rozwój ucznia. W praktyce sprowadza się to do tego, że uczeń nie osiągając wymaganych programem rezultatów jest relegowany ze szkoły państwowej, w naszej zaś może do skutku uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, gdyż aby skończyć szkołę musi osiągnąć odpowiedni poziom. Jeśli zaś marzy o dalszej karierze musi mieć umiejętności większe niż jego konkurenci. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem – uczeń ma prawo wielokrotnego przystępowania do zaliczenia lub egzaminu w ciągu całego okresu pobytu w szkole (uczeń nie powtarza klasy, może jedynie powtarzać konkretne zajęcia).Chcąc uzyskać świadectwo (ognisko) lub dyplom ukończenia szkoły muzycznej, uczeń musi mieć zdane wszystkie egzaminy i zaliczone wszystkie przedmioty. Uczniowie szkół muzycznych OEM posiadają indeks dokumentujący postępy w nauce, zaliczone przedmioty i zdane egzaminy. Czasami też indeks upoważnia do uzyskania rabatu w zaprzyjaźnionym sklepie muzycznym.

Warunkiem przyjęcia do SOM i PSM I st. jest pozytywny wynik badania predyspozycji muzycznych

Warunkiem przyjęcia do PSM II st. jest zdanie egzaminu praktycznego z instrumentu i pozytywny wynik badania predyspozycji muzycznych.

Dla absolwentów Społecznego Ogniska Muzycznego i Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia chcących kontynuować naukę w indywidualnie dobranym toku nauczania przeznaczone jest Studium Podyplomowe
szkoła muzyczna - nauka muzyki - szlaczek z kluczy basowych 
Ośrodek Edukacji Muzycznej s.c 01-015 Warszawa, ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3; tel: 022 838 38 53, 0 604 788 128
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) »»»